Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Bình luận đã bị đóng.