Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 7

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi đến quý vị cổ đông Thông báo thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

  • Phương án chỉ trả cổ tức năm 2018 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.
  • Chi tiết xin xem file đính kèm.

Trân trọng.

Thông báo

Nghị quyết

Được đăng vào: Th5 10, 2019 @ 13:49

Bình luận đã bị đóng.