Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 7

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Công ty thông tin thay đổi người ủy quyền công bố thông tin như sau:

Người công bố thông tin mới:

– Ông: Nguyễn Quang Thịnh

– Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Tài chính Kế hoạch

– Là người công bố thông tin của Công ty

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2019

Người công bố thông tin trước đây:

– Ông: Trần Quang Trung

– Không còn là người công bố thông tin của Công ty.

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2019

Trân trọng

File đính kèm

Được đăng vào: Th6 14, 2019 @ 14:07

Bình luận đã bị đóng.