Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần xây dung số 7

Công ty cổ phần xây dựng số 7 xin gửi tới quý vị cổ đông thông tin về tài lieu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

  1. Tờ trình gửi Đại dội đồng cổ đông
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
  3. Phiếu xin ý kiến cổ đông

Toàn bộ tài liệu đựợc đính kèm dưới đây.

Trân trọng

Tài liệu đính kèm

Được đăng vào: Th6 6, 2019 @ 16:51

 

Bình luận đã bị đóng.