Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 7

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi tới quý vị cổ đông:

Nghị quyết của hội đồng quản trị số 20/2019/NQ-HĐQT ngày 04/07/2019 về việc “Thông qua quyết định chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018”.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết xin xem file đính kèm.

Trân trọng

File đính kèm

Được đăng vào: Th7 4, 2019 @ 13:10

Bình luận đã bị đóng.