Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 2018

Bình luận đã bị đóng.