Nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng số 7

Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 7

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi tới quý vị cổ đông:

Nghị quyết của hội đồng quản trị số 21/2019/NQ-HĐQT ngày 10/07/2019 về việc “Ùy quyền”.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết xin xem file đính kèm.

Trân trọng

File đính kèm

Bình luận đã bị đóng.