Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư cổ phiếu

Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 7

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đầu tư cổ phiếu như sau:

  1. Đầu tư cổ phiếu VC3, số lượng 6.500.000 cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến mua 149.500.000.000 đồng
  2. Đầu tư cổ phiếu VMC, số lượng 4.800.000 cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến mua 91.200.000.000 đồng

Toàn bộ nội dung nghị quyết xin xem file đính kèm.

Trân trọng

Nghị quyết

Được đăng vào: Th6 3, 2019 @ 10:59

 

Bình luận đã bị đóng.