Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 7

Ngày 08/04/2019 Công ty cổ phần xây dựng số 7 đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty cổ phần xây dựng số 7 xin trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông toàn văn Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và các tài liệu liên quan đến Nghị quyết.

Trân trọng.

Link tải Nghị quyết

Bình luận đã bị đóng.