Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Bình luận đã bị đóng.