Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 7

Ngày 21/03/2017, tại Hội trường Công ty – tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2017.

Tham dự đại hội có 63 cổ đông và người được ủy quyền sở hữu và đại diện sở hữu 9.702.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,21% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:

1/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

2/ Thông qua báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2016

3/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

4/ Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ 2012-2016 của hội đồng quản trị

5/ Thông qua báo cáo năm 2016 và báo cáo hết hiệm kỳ 2012-2016 của Ban kiểm soát

6/ Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

7/ Nhất trí 2 đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị thực hiện

8/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2017-2021

9/ Thông qua sửa đổi điều lệ công ty

10/ Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21/03/2017

Toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ, quý vị cổ đông có thể download theo link dưới đây:

Nghị quyết

Bình luận đã bị đóng.