Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng số 7

Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 7

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi tới quý vị cổ đông:

Nghị quyết của hội đồng quản trị

V/v: Chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm và chuyển đổi mục đích sử dụng vốn đầu tư.

Trân trọng

File đính kèm

Bình luận đã bị đóng.