.:: Báo cáo tài chính ::.

 • lo-go-chu-dau-tu-vinaconex-7

  Báo cáo Tài chính Quý 3 Năm 2019

  Kính gửi Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 7 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 7 trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông 
 • lo-go-chu-dau-tu-vinaconex-7

  Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét

  Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 7 Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi tới quý vị cổ đ
 • lo-go-chu-dau-tu-vinaconex-7

  Báo cáo tài chính quý 2/2019

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 7 Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi tới quý vị cổ đ
 • lo-go-chu-dau-tu-vinaconex-7

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý 1 nă
 • lo-go-chu-dau-tu-vinaconex-7

  Báo cáo Tài chính Quý III năm 2018

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Quý III năm 2018.
 • lo-go-chu-dau-tu-vinaconex-7

  Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi quý vị cổ đông Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã
 • lo-go-chu-dau-tu-vinaconex-7

  Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 7 Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng kính gửi quý vị cổ đô
 • lo-go-chu-dau-tu-vinaconex-7

  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

  Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 7 Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi tới quý khách hàng
 • lo-go-chu-dau-tu-vinaconex-7

  Báo cáo tài chính năm 2017

  Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 7 Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng thông báo tới quý vị c
 • lo-go-chu-dau-tu-vinaconex-7

  Báo cáo tài chính quý 4/2017

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 7 Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi quý vị cổ đông Bá