Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét

Bình luận đã bị đóng.